tourismtaat

สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ACI
ให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

-  แบบฟอร์มยืนยันขอส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการบริการและการท่องเที่ยว     Downdload

-  เรื่องการเขียนเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ                                                     Downdload


 


 "วารสารเล่มใหม่ล่าสุด"

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

(JOURNAL OF THAI HOSPITALITY AND TOURISM)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยว สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)

เป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี)

 

 

You are here: Home