tourismtaat

ข่าวประจำปี

ขอเลื่อนวันสัมมนาวิชาการ จากวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เป็นวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556
 
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความ และเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556
เรื่อง "มรดกทางวัฒนธรรม ช่วยชี้นำความเป็นไทยในอาเซียน"

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมศรีสุพรรณ ชั้น 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น
มหาวิทยาลัยสยาม


1. โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 เรื่อง  "มรดกทางวัฒนธรรม ช่วยชี้นำความเป็นไทยในอาเซียน"
2. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
3. แบบตอบรับโครงการสัมมนาเรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรม ช่วยชี้นำความเป็นไทยในอาเซียน"
4. เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ
5. เกณฑ์การตัดสินผลงานวิชาการดีเด่นเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ